Voor wie

Leeftijdscategorieën

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die problemen ervaren in hun ontwikkeling kunnen hier terecht. Ouders kunnen hier ook terecht voor oudergesprekken, terugkoppelingsmomenten en voor familiegesprekken.

De grens tussen een jongvolwassene en een volwassene is voor iedereen anders. Sommige mensen zijn al vanaf hun 18e levensjaar zeer zelfstandig en zijn reeds begonnen aan een zelfstandig leven. Anderen zijn op hun 22e levensjaar bijvoorbeeld nog afhankelijk van de zorgen van hun ouders. Het is deze grens tussen de ontwikkelingsdomeinen die ik hanteer. Is een persoon reeds onafhankelijk en staat deze op zijn eigen benen of is er sprake dat de context/de omgeving nog steeds een belangrijke (opvoedkundige) rol speelt?

Concreet wilt dit zeggen dat de volgende groepen van mensen welkom zijn:

  • kinderen vanaf 3  tot 12 jaar
  • jongeren van 12 tot 16 jaar
  • jongvolwassenen van 16 tot ongeveer 20-25 jaar

Probleemstelling/hulpvraag

De problemen en de hulpvragen zijn telkens te bespreken tijdens een kort telefonisch contact of tijdens een verdiepend kennismakingsgesprek.

Ouders en kinderen kunnen hier terecht voor onder andere

  • gedragsproblemen
  • sociaal emotionele problemen
  • ontwikkelingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld ASS, dysfasie,  … ) en zintuiglijke stoornissen (bv.: gehoorstoornissen)
  • verwerkingsproblemen
  • aanpassingsproblemen
  • problemen met het zelfbeeld of zelfvertrouwen
  • problemen op school of thuis

Afhankelijk van de complexiteit, de zorg nood en mijn aanbod, kan het zijn dat ik samenwerk met andere betrokken hulpverleners. Via deze link kan je hierover meer informatie vinden.